Algemene verhuurvoorwaarden 

BEGRIPSOMSCHRIJVING
 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
voertuig: het voertuig of de andere zaak, die het onderwerp is van de huur-
      overeenkomst;
huurder:  de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurover-
      eenkomst sluit;
verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de
      huurovereenkomst sluit;
consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst
      niet heeft gesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf;
schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder direct of
      indirect lijdt ten gevolge van:
      - beschadiging (waaronder mede begrepen een toestand van het voertuig of
      van onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage) of vermissing
      van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan, of van een
      andere zaak van de verhuurder. Tot deze schade behoren onder meer de
      kosten van vervanging van het voertuig en de derving van huurinkomsten;
      - met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel,
      waar voor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheids-
      verzekeraar van de auto aansprakelijk is.
bestuurder: de feitelijk bestuurder van het voertuig.
ondertekenaar: degene die dit contract namens huurder ondertekent. Deze
      persoon staat jegens verhuurder in voor nakoming van alle verplichtingen
      voortvloeiend uit dit huurcontract door de opgegeven huurder resp. bestuurder.
 
Artikel 1: BEPALING VAN DE HUURPRIJS, OVERIGE KOSTEN EN DE DUUR VAN DE HUUR
 
1.   De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals
      op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeenge-
      komen. Slechts na door verhuurder verleende toestemming is het huurder
      toegestaan het voertuig op een tijdstip gelegen buiten de openingstijden
      van verhuurder terug te brengen. In dat geval blijft huurder aansprakelijk
      voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het
      voertuig heeft ontvangen en geïnspecteerd of heeft laten inspecteren;
2.   Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van
      de  kilometerteller. Indien de kilometerteller defect raakt, dient dat onmid-
      dellijk te worden gemeld aan verhuurder.
3.   Rijklaarmaakkosten, haal- en brengkosten, aftankkosten en contractkosten
      kunnen in rekening worden gebracht.
 
Artikel 2: VERLENGING VAN DE HUURPERIODE
 
      Huurder verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat
      de overeenkomst eindigt aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en
      adres terug te bezorgen, tenzij voordien verlenging van de huurovereenkomst
      is overeengekomen.
 
Artikel 3: OVERSCHRIJDING VAN DE HUURPERIODE
 
      Indien het voertuig niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, even-
      tueel verlengde, periode bij verhuurder of met toestemming van verhuurder
      bij een derde is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk
      terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van
      huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit
      is van verhuurder, met dien verstande dat huurder tot aan dat moment een
      bedrag van  50,- per dag (exclusief btw) bovenop de huursom verschuldigd
      wordt, waarbij een gedeelte van een dag als een dag geldt, onverminderd de
      gehoudenheid van huurder tot vergoeding van door verhuurder te lijden schade.
      Deze verhoging met   50,- per dag geldt niet indien huurder aantoont dat de
      overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.
 
Artikel 4: ANNULERING
 
      Tenzij partijen anders zijn overeengekomen is de huurder, naast vergoeding van eventueel in zijn         opdracht door de verhuurder reeds gemaakte kosten, de navolgende schadevergoeding aan de           verhuurder verschuldigd: a. indien de opzegging plaatsvindt tenminste 22 dagen voor de dag               waarop de verhuur aanvangt: 15% van de overeengekomen huurprijs met een minimum van €35,-;       b. indien de opzegging plaatsvindt op de 21e dag of tussen 21 en 14 dagen voor de dag waarop         de verhuur aanvangt: 30% van de overeengekomen huurprijs; c. indien de opzegging plaatsvindt         op de 14e dag of tussen 14 en 2 dagen voor de dag waarop de verhuur aanvangt: 50% van de             overeengekomen ritprijs; d. indien opzegging plaatsvindt op de 2e dag voor de dag waarop het           verhuur aanvangt: 75% van de overeengekomen de huurprijs; e. indien opzegging plaatsvindt op         de dag van verhuur of tijdens de verhuurperiode: de volledige huurprijs

 
Artikel 5: BETALING
 
1.   De schulden van huurder zijn brengschulden. Voor aanvang van de huur-
      periode kan vooruitbetaling van de huurpenningen, alsook betaling van
      een waarborgsom worden verlangd. Indien het vooruitbetaalde bedrag de
      te betalen huursom overtreft, strekt deze tevens tot vergoeding van alle
      andere bedragen die huurder eventueel aan verhuurder verschuldigd is. De
      waarborgsom ter zake van het eigen risico wordt niet eerder geretourneerd
      dan zodra het voertuig is ingeleverd.
      In geval van schade wordt de waarborgsom ter zake van het eigen risico
      niet eerder geretourneerd dan zodra duidelijk is dat de omvang van de
      schade het bedrag van het eigen risico niet overschrijdt, waarna hooguit
      de waarborgsom terzake van het eigen risico minus het schadebedrag wordt
      geretourneerd.
2.   Verhuurder is te allen tijde, zowel bij het aangaan van de huur als bij de
      eventuele verlenging daarvan, gerechtigd betalingszekerheid of een
      opdracht tot betaling per creditcard van huurder te verlangen.
      Een dergelijke autorisatie is onherroepelijk.
3.   Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, onmiddellijk na omme-
      komst van de huurtermijn te geschieden. Indien huurder niet op tijd
      betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is
      huurder over het openstaande bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met
      2 % op jaarbasis verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een
      maand geldt.
4.   Indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag
      te betalen, is hij daarenboven gehouden tot vergoeding van incassokosten.
      Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die verhuurder in en buiten
      rechte maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag met een
      minimum van 15% van het verschuldigde bedrag dan wel, indien het ver-
      schuldigde bedrag kleiner is dan  500,- (excl. BTW), met een minimum
      van  75,- (excl. BTW).
 
Artikel 6: KOSTEN VERBONDEN AAN HET GEBRUIK VAN HET VOERTUIG
 
      Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden
      kosten, bijv. tolgelden en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor
      rekening van huurder.
 
Artikel 7: GEBRUIK VAN HET VOERTUIG
 
1.   Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor
      te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
2.   Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder
      terug te bezorgen. Huurder is verplicht tot het ongedaan maken van door
      hem of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen; huurder
      kan terzake geen enkel recht op vergoeding doen gelden.
3.   Huurder is gehouden lading van het voertuig voldoende te borgen.
4.   Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder - eventueel
      tevens in de hoedanigheid van huurder - zijn aangeduid, mogen het voer-
      tuig besturen. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking
      te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de voor-
      zijde van het huurcontract.
5.   Huurder dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de
      bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het
      besturen van het voertuig vereist is.
6.   Het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuur-
      der toegestaan het voertuig weder te verhuren of anderszins aan een ander
      in gebruik te geven.
7.   Het is huurder niet toegestaan verhuurder jegens derden te verbinden
      of de schijn daartoe te wekken.
8.   Indien de auto uit de macht van huurder geraakt, dient hij verhuurder
      daarvan terstond in kennis te stellen.
9.   Het is huurder niet toegestaan lifters of dieren in het voertuig mee te
      nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrij-
      den, snelheids-, rijvaardigheids- of  betrouwbaarheidsproeven te houden.
10. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van
      Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met
      verhuurder.
11. Huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste
      niveau te (laten) houden en dient het voertuig voor regelmatig onderhoud
      aan verhuurder aan te bieden.
12. Huurder is gehouden de auto schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van
      deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden
      gebracht, met een minimum van  25,- (excl. BTW).
13. Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken.
14. In geval van schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet
      toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering
      van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeers-
      veiligheid.
15. In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is huurder
      verplicht:
      - verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;
      - de instructies van verhuurder op te volgen;
      - de politie ter plaatse te waarschuwen;
      - gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de
      gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te
      verstrekken;
      - binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifte-
      formulier aan verhuurder te overleggen;
      - zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;
      - het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico
      van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
      - de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde
      medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden
      of ten verwere tegen aanspraken van derden.
16. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te
      leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en
      toe te zien op de nakoming daarvan.
 
Artikel 8: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER VOOR SCHADE
 
1.   Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het voertuig is
      opgemaakt, wordt huurder verondersteld het voertuig in onbeschadigde
      toestand te hebben ontvangen.
2.   Huurder is aansprakelijk voor alle schade van de verhuurder die is ontstaan
      ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins
      verband houdende met de huur van het voertuig, met inachtneming van
      het navolgende.
3.   Het eigen risico bedraagt € 1.250,- tenzij er een ander eigen risico in de                                                    huurovereenkomst is overeengekomen.

      De aansprakelijkheid van huurder voor schade per schadegeval beperkt tot
      het bedrag van het eigen risico, tenzij:
      - de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in
      strijd met artikel 7;
      - de schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van het voertuig op
      onverhard terrein, of gebruik van het voertuig op terrein waarvoor het
      voertuig kennelijk niet geschikt is, of waarvan de huurder of bestuurder
      ter kennis is gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt;
      - de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld
      van huurder;
      - het voertuig aan een derde is wederverhuurd, ook indien verhuurder
      daarin heeft toegestemd;
      - het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig
      toegebracht aan  derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering
      die voor het motorrijtuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van
      overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoor-
      waarden zijn bij verhuurder ter inzage en zullen op het eerste verzoek van
      huurder kosteloos worden toegezonden;
      - de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en/of de bij het
      voertuig behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie
      en/of de bij het voertuig behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs
      en de grensdocumenten) niet alle bij verhuurder zijn ingeleverd;
      - de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat
      verbonden is met het vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke,
      ontplofbare, ontvlambare, oxyderende of giftige stoffen;
4.   Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten
      verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het
      risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan
      verhuurder of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder
      onverlet.
5.   In afwijking van het overeengekomen eigen risico, geldt een hoog eigen
      risico van
      - maximaal  2.500,-  voor de huurder die consument is;
      - maximaal  4.500,-  voor de huurder die niet consument is;
      voor schade die is ontstaan ten gevolge van beschadiging van, of toege-
      bracht met, enig deel van het voertuig dat zich op een afstand van meer
      dan twee meter boven de grond bevindt, dan wel is toegebracht met enig
      deel van de lading dat zich boven die hoogte bevindt. Indien het voertuig
      een bestel-, vracht- of kampeerauto is, geldt voornoemd hoog eigen risico
      ook voor schade die het gevolg is van beschadiging van, of toegebracht
      met, enig deel van het voertuig, dan wel toegebracht met enig deel van de
      lading dat zich op een hoogte van minder dan één meter tachtig boven de
      grond binnen een afstand van 75 cm van de bovenzijde van het voertuig of
      van de daar bovenuitstekende lading bevindt, mits aannemelijk is dat de
      schade is ontstaan door een aanrijding met dat deel van het voertuig of
      van de lading.
6.   Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is
      toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag
      van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen,
      eventueel vermeerderd met andere schade van de verhuurder.
7.   De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de
      periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald
      op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig,
      vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd met 10% in verband
      met besparing van variabele kosten.
8.   In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van
      het voertuig voor rekening van verhuurder, tenzij er sprake is een omstan-
      digheid als bedoeld in het derde lid van dit artikel.
 
Artikel 9:  HERSTELLINGEN VAN HET VOERTUIG
 
1.   De huurder is verplicht de kosten van kleine herstellingen te betalen, tenzij
      deze nodig zijn geworden door het tekortschieten van de verhuurder in de
      nakoming van zijn verplichting tot het verhelpen van gebreken.
2.   Herstellingen dienen in het bedrijf van verhuurder te worden uitgevoerd.
      Indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden te
      worden verricht door een garagebedrijf dat behoort tot het dealernet van
      de importeur van het betreffende merk. Huurder dient alvorens het voertuig
      voor herstellingen aan te bieden, hiertoe toestemming van verhuurder te
      krijgen.
3.   Huurder zal op eerste verzoek van verhuurder het voertuig ter periodieke
      keuring of  controle aanbieden.
 
Artikel 10: GEBREKEN AAN HET VOERTUIG EN AANSPRAKELIJKHEID VERHUURDER
 
1.   Tussen partijen kan een tekortkoming aan het voertuig die geen verband
      houdt met onzorgvuldig onderhoud, niet als gebrek gelden.
2.   Verhuurder is slechts gehouden gebreken te verhelpen indien hij deze
      gebreken bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of behoorde te
      kennen, dit  redelijkerwijze mogelijk is en dit geen uitgaven vereist die in
      de gegeven omstandigheden redelijkerwijze niet van verhuurder zijn te
      vergen.
3.   In geval van gebreken heeft huurder slechts recht op vermindering van de
      huurprijs als verhuurder bij het aangaan van de huurovereenkomst de
      gebreken kende of behoorde te kennen.
4.   Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken
      indien hij bij het aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende of
      behoorde te kennen.
 
Artikel 11: VAN OVERHEIDSWEGE OPGELEGDE SANCTIES EN MAATREGELEN
 
      Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die
      in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig
      van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een
      defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was.
      Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huur-
      der gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waar-
      bij huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd
      wordt, met een minimum van  25,- (excl. BTW).
      Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder,
      zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder
      gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum
      van  10,- (excl. BTW).
 
Artikel 12: BESLAG OP HET VOERTUIG
 
      Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig,
      blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurover-
      eenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs, tot het moment waarop
      het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is. Huurder is
      gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloei-
      ende kosten.
 
Artikel 13: ONTBINDING VAN DE HUUR
 
      Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of
      rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het
      voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, scha-
      den en rente, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of meer van
      de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig
      nakomt of zal nakomen, indien huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld,
      hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt
      verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
      van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buiten-
      land verplaatst, er beslag op het voertuig wordt gelegd, of indien verhuurder
      tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van
      dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de
      huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder zal alle medewerking aan ver-
      huurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen.
      Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ontbin-
      ding van de huurovereenkomst.
 
Artikel 14: AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HUURDER VOOR GEDRAGINGEN OF NALATIGHEDEN VAN ANDEREN
 
      Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de
      passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de
      instemming van huurder hadden.
 
Artikel 15: BIJZONDERE INSTALLATIES OP HUURVOERTUIGEN
 
      Bijzondere installaties op huurvoertuigen zijn als aparte elementen op/in een
      voertuig geplaatst en geven het voertuig een bijzondere bestemming of
      kwaliteit. Het betreft installaties als hijskranen, koelmotoren, laadkleppen,
      lieren, verreikers en zwenkarmen; alsmede hydraulische of mechanische
      laadschoppen, laadbakken of stempels, hefwerktuigen of persen, etc. Schade
      aan de bijzondere installatie op het voertuig is uitgesloten van het eigen
      risico bij de huurovereenkomst en wordt vermoed te zijn veroorzaakt door
     verkeerd gebruik. Huurder en gebruiker van een voertuig met bijzondere
     installatie(s) worden gehouden professioneel gebruikers te zijn. Zij dienen
     zich bij het gebruik van de bijzondere installatie aan alle relevante
     voorschriften en aanwijzingen te houden en hiertoe zo nodig speciaal
     geschoold hulppersoneel in te schakelen. Zij staan in voor het vakkundig
     gebruik en zijn jegens verhuurder aansprakelijk voor het geheel van de schade
     aan de installatie. De bewijslast voor juist en vakkundig gebruik rust op
     huurder en gebruiker.
 
Artikel 16: VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN DE HUURDER EN VAN DE BESTUURDER
 
1.   De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door
      verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming
      Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van
      deze verwerking kan verhuurder uitvoering geven aan artikel 11 van deze
      voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale
      service en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder
      gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Huurder of bestuurder kunnen tegen
      verwerking van hun gegevens ten behoeve van direct mailing bij
      verhuurder verzet aantekenen, dat zal worden gehonoreerd.
2.   Verhuurder behoudt zich het recht voor de gegevens op te (doen) nemen
      in branchegerelateerde en vergelijkbare waarschuwingssystemen.
      Verhuurder informeert na registratie op eerste schriftelijke verzoek van de
      betrokkene wie de verantwoordelijken voor zodanige gebruikte waarschu-
      wingssystemen zijn. Bij verantwoordelijken voor dergelijk systemen kan de
      betrokkene inlichtingen over verwerkte persoonsgegevens en de duur van
      de registratie opvragen en schriftelijk in verzet komen.
3.   Persoonsgegevens van huurder en/of  bestuurder (en in geval van
      rechtspersonen; van eigenaren, statutair en feitelijk bestuurders van de
      rechtspersoon) worden in ieder geval opgenomen in zodanige waarschu-
      wingssystemen indien het voertuig niet wordt teruggebracht, indien
      misdrijven of overtredingen met het voertuig worden gepleegd, indien
     door toedoen of nalaten van huurder of bestuurder herhaaldelijk en/of
     aanzienlijke schade aan/met het voertuig wordt toegebracht en/of indien
      de huurprijs niet stipt (d.w.z. niet tijdig of niet volledig) wordt voldaan.
 
Artikel 17: TOEPASSELIJK RECHT
 
1.   Op de huurovereenkomsten van verhuurder zijn, naast deze algemene
      huurvoorwaarden, de huisregels verhuurder in de meest recente versie
      aanvullend van toepassing. Deze huisregels liggen ter inzage aan de balie
      en afschrift hiervan wordt aan de balie van verhuurder op het eerste
      verzoek kosteloos ter beschikking gesteld.
2.   Ter zake van alle als verzekering (al dan niet in de zin van art. 7:925 B.W.)
      aangeduide componenten bij de huurovereenkomst gelden altijd
      aanvullende bepalingen betreffende geldingsbereik (gevallen waarin,
      gronden waarop) en omvang van dekking. Huurder/bestuurder/inzittenden
      zijn gehouden zelf te controleren of zulke componenten in het individueel
      geval afdoende dekking en geldingsbereik hebben. In geval van een
      verzekering in de zin van art. 7:925 B.W. brengt verhuurder het risico
      onder bij een derde, verzekeraar. Alsdan gelden de bepalingen (polis en
      algemene voorwaarden) welke deze toepast en bestaat geen (directe)
      aansprakelijkheid jegens verhuurder op nakoming door de verzekeraar.
      Voor zover op basis van het overeenkomen van zodanige componenten
      enige (directe) aansprakelijkheid van verhuurder zou blijken te bestaan is
      dezulke gelimiteerd tot maximaal € 1.000,00 per (huur)contract en/of per
      incident. Afschrift van de relevante bepalingen van deze verzekeraar,
      welke de inhoud van de verzekering bepalen, wordt op het eerste verzoek
      kosteloos ter beschikking gesteld, hetzij aan de balie van verhuurder,
      hetzij door toezending per post.
3.   De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands recht.
      Indien de zaak wordt voorgelegd aan een andere rechter dan de kanton-
      rechter, dan is uitsluitend bevoegd de rechter met bevoegdheid in de
      vestigingsplaats van verhuurder, tenzij huurder binnen een maand nadat
      verhuurder zich schriftelijk op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaar
      maakt beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te verkiezen.